Event & Activity
บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
 • ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ขอเชิญทุกท่าน " ร่วมบริจาคโลหิต "  
  ในโครงการ " รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน " 
  ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนประจำปี 2560 
  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. บริเวณชั้น 3 โซน Seacon Campus

  วันเสาร์ที่ 3 ของแต่ละเดือน ตรงกับวันที่ดังต่อไปนี้
  วันที่ 21 มกราคม
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์
  วันที่ 18 มีนาคม
  วันที่ 15 เมษายน
  วันที่ 20 พฤษภาคม
  วันที่ 17 มิถุนายน
  วันที่ 15 กรกฏาคม
  วันที่ 19 สิงหาคม
  วันที่ 16 กันยายน
  วันที่ 21 ตุลาคม
  วันที่ 18 พฤศจิกายน
  วันที่ 16 ธันวาคม

  คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก
  การเตรียมตัว ก่อน-หลัง บริจาคโลหิต คลิก