Promotion
เวนิสแดนมังกร นครแห่งสายน้ำ
 • Wed 15 Jan 2020 - Sun 26 Jan 2020
 • พูดถึงประเทศจีน..

  หนึ่งในดินแดนที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ำค่ามากมาย

  เมืองในแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป แต่ละที่นั้นจะบ่งบอกถึงรากฐาน

  ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรในอดีต ที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น


  ประเทศจีน ยังมีเมืองแห่งสายน้ำที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคม

  มีบ้านแบบโบราณที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณเรียงรายกันริมน้ำ

   

  วิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำเป็นหลัก

  มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆ

  มีสะพานเชื่อมถนนหนทางและบ้านเรือนอย่างพอเหมาะพอเจาะ

  สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของคนจีนในสมัยโบราณที่ดูเรียบง่าย

   

  ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

  ด้วยทัศนียภาพเมืองจีนโบราณในบรรยากาศริมน้ำ

   

  ในงาน  “เวนิสแดนมังกร นครแห่งสายน้ำ”

  15 – 26 ม.ค. 63

  ลานน้ำพุ ชั้น 1

  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์