Event & Activity
ก้อง กรุณ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
ก้อง กรุณ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
  • ก้อง กรุณ ซอโสตถิกุล ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ผ่าน “สมาคมคนเนปาลโพ้นทะเล” โดยทุกท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่ตู้รับบริจาค บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์