Event & Activity
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ

  • เมื่อเร็วๆ นี้ คุณตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณระวิดา ซอโสตถิกุล ผู้อำนวยการสายงาน บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิซีคอนสแควร์ ได้มอบเงินสนับสนุนในการดูแลเด็กพิเศษ ให้แก่ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษบ้านแสงตะวัน โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตนราษฎ์บำรุง) ตำบลเจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีคุณศันสนีย์ สกุลวรกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู และคุณสุริยา พึ่งธงไทย ที่ปรึกษามูลนิธิออทิสติก เป็นผู้รับมอบ


    การมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเงินดังกล่าวจะนำไปใช้ในการจัดจ้างบุคลากรครูสำหรับดูแลเด็กพิเศษ ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษบ้านแสงตะวัน มีเป้าหมายในการดูแลและพัฒนาเด็กพิเศษ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีเด็กอยู่ภายใต้การดูแลที่เป็นเด็กพิเศษออทิสติก, ดาวน์ซินโดรม, บกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญารวม 68 คน และมีโครงการขยายการดูแลเพิ่มขึ้น ซึ่งบุคลากรที่จะเข้ามาดูแลจำเป็นอย่างยิ่ง โดยตามเกณฑ์จะต้องมีครู 1 คน ต่อเด็ก 3 คน