Event & Activity
ซีคอนสแควร์ รับรางวัลสุดยอดอาคารต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2558
ซีคอนสแควร์ รับรางวัลสุดยอดอาคารต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2558
  • กทม.มอบรางวัลสุดยอดอาคารต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2558


    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
    กรุงเทพมหานคร โดยสำนัการโยธา จัดพิธีมอบรางวัลอาคารที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารความปลอดภัยอาคาร ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการเสริมการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมประกาศนียบัตรจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบราวัล ให้แก่เจ้าของอาหารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 26 แห่ง เพื่อเป็นอาคารต้นแบบที่มีการบริหารจัดการอาคารให้มีความปลอดภัย 

    โดย ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 
    เป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับรางวัล อาคารที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารความปลอดภัยอาคารระดับดี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร