Event & Activity
แท็กซี่ปลอดภัย @ซีคอนสแควร์
แท็กซี่ปลอดภัย @ซีคอนสแควร์
  • เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 59 รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ แท็กซี่ปลอดภัย @ซีคอนสแควร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์  ทำการติดตั้งกล้อง CCTV จับภาพคนขับรถแท็กซี่ และทะเบียนรถที่บริเวณจุดจอดแท็กซี่ บริเวณด้านหน้าศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ พร้อมสนับสนุนกล้องวงจรปิดติดรถแท็กซี่ นำร่องมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจุดจอดแท็กซี่ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลประเวศ จัดทำหลักสูตรฝึกการอบรม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) พื้นที่เขตประเวศที่ได้ประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

    นาย ธีระนันท์ เฉลยวิมาน ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ แท็กซี่ปลอดภัย @ ซีคอนสแควร์เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ รวมถึงตัวผู้ให้บริการรถแท็กซี่ และยังเป็นการสนองตอบนโยบายของสำนักงานตำรวจนครบาล ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือราชการ โดยเป็นการป้องกันมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ จนก่อให้เกิดความอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของทั้งผู้ใช้ และ ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ จึงได้จัดโครงการ แท็กซี่ปลอดภัย @ ซีคอนสแควร์เพื่อป้องปรามเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการจุดจอดรถแท็กซี่ให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

    โดยมีมาตรการความปลอดภัย ได้แก่   การให้ผู้ขับรถแท็กซี่ที่อยู่ในโครงงการลงทะเบียนประวัติของผู้ขับรถไว้กับทางศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์   การคัดกรองประวัติอาชญากรรมของผู้ขับรถแท็กซี่ โดยสถานีตำรวจนครบาลประเวศ หากพบเคยมีประวัติ จะไม่ได้เข้าโครงการนี้   การจัดอบรมแท็กซี่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ขับรถแท็กซี่ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยซีคอนสแควร์ ได้ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ทำการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา   การติดตั้งกล้อง CCTV จับภาพคนขับรถแท็กซี่ และทะเบียนรถที่บริเวณจุดจอดแท็กซี่ด้านหน้าศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ โดยมีจอ Monitor แสดงภาพอยู่ที่จุดดังกล่าว ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของซีคอนสแควร์ควบคู่ไปด้วย  การติดตั้งกล้องหน้ารถ เพื่อร่วมเป็นสายตรวจ ลาดตระเวนข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ ช่วยลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุร้ายบนท้องถนน รวมถึงการบันทึกเสียงสนทนาในรถซึ่งหากเกิดเหตุร้ายใดๆขึ้น ก็จะสามารถใช้เป็นหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ โดยทางศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์เป็นผู้สนับสนุนค่ากล้องติดหน้ารถให้ อีกทั้งการสนับสนุนกล้องติดหมวกตำรวจ จำนวน 4 ตัว ให้กับตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น 

     

    ในขณะที่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า จากที่ได้รับการรายงานการจัดอบรมโครงการ แท็กซี่ปลอดภัย @ซีคอนสแควร์ ขอกล่าวชื่นชมการทำงานของศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ในฐานะที่เป็นภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานต่อภาครัฐ และขอชื่นชมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้ารับการอบรมตามโครงการนี้ ซึ่งถือได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมโดยแท้จริง ปัจจุบันนี้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีหลายประการ  แต่เนื่องด้วยกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่มีอยู่มากมาย  ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบันนี้ มีความยากมากขึ้นตามสภาพปัญหาของสังคม ทำให้การบริการประชาชนอาจไม่ครอบคลุม และทั่วถึง ฉะนั้นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และโครงการนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติในเรื่องของความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  เพราะเป็นการเพิ่มช่องทางในการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งเป็นการเข้าถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกช่องทางหนึ่งด้วย