Event & Activity
ซีคอนสแควร์ มอบชุดเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ติดเชื้อ Covid-19
ซีคอนสแควร์ มอบชุดเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ติดเชื้อ Covid-19
 • นายจรัญ ผู้พัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ที่3จากซ้าย) มอบชุดเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุชัย อมรดารารัตน์  ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง (ที่4จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564


  บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1.      นางสาวปาวิณี  ยืนยงวนานนท์  หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด 

        บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  2.      นางสาวอัญญารัตน์  สุขุมานันท์ หัวหน้าแผนกอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

         บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  3.      นายจรัญ  ผู้พัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์

          บริษัท ซีคอน  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  4.      นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง   

  5.      นางสาวกาจนา  สูชัยยะ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตสะพานสูง