Promotion
ตามคำสั่งของ ศบค. - “สถาบันกวดวิชา” ปิดให้บริการชั่วคราว
 • ตามคำสั่งของ ศบค.

  สำหรับ “สถาบันกวดวิชา” จะยังคงปิดให้บริการชั่วคราว

  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ : 
  การดำเนินการของศูนย์ฯ
  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
  เหมาะสมของสถานการณ์